En US flag     Privacy Policy

Introduction

We sigmakom.com, LLC. are committed to protecting any data that we collect concerning you.  By using our services you agree to the use of the data that we collect in accordance with this Privacy Policy.

We are committed to protecting your privacy

We collect the minimum amount of information about you that is commensurate with providing you with a satisfactory service. This Policy indicates the type of processes that may result in data being collected about you. Your use of this website gives us the right to collect that information.

Information Collected

We may collect any or all of the information that you give us depending on the type of transaction you enter into, including your name, address, telephone number, fax number and email address, together with data about your use of the website.  Other information that may be needed from time to time to process a request may also be collected as indicated on the website.

Information Use

We use the information collected primarily to process the task for which you visited the website. All reasonable precautions are taken to prevent unauthorised access to this information.  This safeguard may require you to provide additional forms of identity should you wish to obtain information about your account details.

Cookies

Your Internet browser has the in-built facility for storing small files - "cookies" - that hold information which allows a website to recognise your account.  Our website takes advantage of this facility to enhance your experience. You have the ability to prevent your computer from accepting cookies but, if you do, certain functionality on the website may be impaired.

Disclosing Information

Your information will not be shared, sold, or rented to any third parties.

We do not disclose any personal information obtained about you from this website to third parties.  We may use the information to keep in contact with you and inform you of developments associated with our business. You will be given the opportunity to remove yourself from any mailing list or similar device. If at any time in the future we should wish to disclose information collected on this website to any third party, it would only be with your knowledge and consent.

We may from time to time provide information of a general nature to third parties - for example, the number of individuals visiting our website or completing a registration form, but we will not use any information that could identify those individuals.

Disclosure to Law Enforcement

sigmakom may disclose any subscriber information to law enforcement agencies without further consent or notification to the subscriber upon lawful request from such agencies. We will cooperate fully with law enforcement agencies.

Changes to this Policy

Any changes to our Privacy Policy will be placed here and will supersede this version of our Policy. We will take reasonable steps to draw your attention to any changes in our Policy. However, to be on the safe side, we suggest that you read this document each time you use the website to ensure that it still meets with your approval.

Contacting Us

If you have any questions about our Privacy Policy, or if you want to know what information we have collected about you, please contact us here contactus@sigmakom.com. You can also correct any factual errors in that information or require us to remove your details form any list under our control.


Yugoslavia flag     Polisa o Privatnosti


Predstavljanje

Mi, sigmakom.com, obavezujemo se da štitimo sve informacije povezane sa Vašim računom. Koristeći naše usluge Vi dajete saglasnost  o korištenju informacija koje su navedene u ovoj Polisi o privatnosti. 

Mi se obavezujemo da štitimo Vašu privatnost

Mi prikupljamo minimum informacija koji je proporcionalan da ispunim naš cilj i izađemo u susret Vašim potrebama. Ova polisa prezentuje vrste procesa koji mogu biti prikupljeni o Vama. Vaše korišćenje ovog sajta, daje nam za pravo da prikupljamo sledeće informacije.

Sakupljene informacije

Mi ćemo možda sakupiti određene ili sve informacije koje predajete nama u zavisnosti od transakcije koju izvršavate preko nas, uključujući i Vaše ime i prezime, adresu, telefonski broj, broj faksa i email adrese, zajedno sa informacijama o korišćenju Vašeg sajta. S vremena na vreme može nam biti potrebna još neka dodatna informacija i za istu ćete biti obavešteni na naslovnoj strani našeg oficijalnog Web sajta.

Korištenje informacija

Mi ove informacija koristimo zbog procesuiranja poseta na Vašem sajtu. Preduzete su sve mere predostožnosti protiv neautorizovanog pristupa na Vašem sajtu. Naš sigurnosni sistem će Vam možda potražiti da nam dostavite dodatne informacije povezane sa Vašim računom

Kolačići (Cookies)

Vaš internet pretraživač ima ugrađenu mogućnost da sačuva male delove datoteka nazvane kolačići - "cookies" - koji omogućuju određenom sajtu da prepozna Vaš račun. Vi imate mogućnost u Vašem pretraživaču da uključite ili isključite ove kolačiće, pri čemu ako ih isključite možda ćete umanjiti funkcionalnost posećenog sajta.

Otkrivanje informacija (Disclosing Information)

Mi nećemo otkriti nikakav Vaš lični podatak koji ste dali ovom sajtu nikome drugom ili nekoj kompaniji. Mi ćemo možda zadržati Vaše informacije sa ciljem da Vas kontaktiramo ili informiramo o nekim novim pogodnostima vezanim za naš posao. Vama će biti omogućeno da otkažete prijem bilo kavih email ili sličnih poruka. Ukoliko se ukaže potreba da prezentujemo Vaše podatke trećim licima, to ćemo uraditi samo sa Vašim znanjem i Vašom dozvolom.

Možda ćemo Vas sa vremena na vreme obaveštavati o uobičajenim novostima - primer o broju posetioca na našem sajtu ili kompletiranih registracija, ali pri tome nećemo koristiti nikakve informacije koje mogu razotkriti te osobe.

Saradnja sa organima Progona (Disclosure to Law Enforcement)

Sigmakom može predati bilo kakvu informaciju Organima zaduženim za progon bez prethodne najave prema zakonu takvih institucija. Mi ćemo ostvarivati potpunu saradnju sa takvim organima zaduženim za održavanje zakona.

Izmene u ovoj polisi (Changes to this Policy)

Svaka izmena u našoj Polisi o Privatnosti će biti objavljena na ovom mestu i zameniće postojeću polisu. Mi ćemo preuzeti određene korake da Vas obavestimo o izmenama u našoj Polisi. U svakom slučaju, preporučujemo Vam da je iznova pročitate pri svakoj poseti ovom sajtu i zaključite dali se još slažete sa sadržajem i dali ispunjava Vaša odobrenja.

Kontakti sa nama (Contacting Us)

Ukoliko imate pitanja koja su vezana za našu polisu ili hoćete da doznate koje smo informacije prikupili o Vama, molimo Vas kontaktirajte nas ovde contactus@sigmakom.com Takođe možete tražiti od nas i korekciju neke napravljene greške ili da uklonimo Vaše detalje sa lista koje su pod našom kontrolom.


Macedonian flag     Полиса за приватност

Представување

Ние, sigmakom.com, се обврзуваме да ги штитиме сите информации врзани за Вас. Користејќи ги нашите услуги Вие се согласувате за користењето на Вашите информации кои се наброени во оваа Полиса за приватност. 

Се обврзуваме да ја штитиме Вашата приватност

Ние прибираме минимум количества на информации кој е прорционален со задоволување вашите потреби од нашите услуги. Оваа полиса ги презентира видовите на процеси кои можат да се приберат за Вас. Вашето користење на оваа страна ни дава за право да ги прибираме следниве информации.


Прибирање на информации 

Ние можеби ќе прибираме одредени или сите информации што ни ги предавате во зависност од трансакцијата која ја извршувате преку нас, вклучувајќи го Вашето име и презиме, адресата на живеење, телефонски броеви, броеви на факс и емил адреси, заедно со информациите за користењето на Вашиот сајт. Некоја друга информација може да биде потребна од време на време и кога ќе биде потребна, за истата ќе бидете известени на насловната страна на нашиот официјален website.

Користење на Информациите

Ние ги користиме овие информации пред се за да ги процесуираме посетите на Вашиот сајт. Секоја мерка на предострожност е превземена против неавторизиран пристап на Вашиот сајт. Нашето осигурување можеби ќе Ви побара да ни доставите додатни информации врзани за Вашиот налог.

Колачиња (Cookies)

Вашиот интернет пребарувач има вградено можност за зачувување на многу малечки датотеки наречени колачиња - "cookies" - кои му овозможувааат на сајтот да го препознае Вашиот налог. Вие имате можност на Вашиот компјутер да прифатите или одбиете одредени колачиња, при што можеби ќе ја намалите функционалноста на посетениот сајт.

Откривање на информациите (Disclosing Information)

Ние нема да откриеме никаква Ваша лична информација дадена на овој сајт на ниедно друго лице или компанија. Ние можеби ќе ги задржиме Вашите информации со цел да Ве контактираме или информираме за некои нови погодности врзани за нашето работење. Вам ќе Ви биде овозможено да се откажете од примање на било какви пораки или слични средства. Доколку се укаже потреба да ги предадеме Вашите податоци на трети лица, тоа ќе го сториме само со Ваше знаење и Ваша дозвола.

Можеби одвреме на време ќе Ве известуваме со вообичаени известија - на пример за бројот на посетители на нашата страна или комплетирање на регистрации, но притоа нема да користиме никакви информации коишто можат да ги разоткријат тие личности.

Соработка со Органите за Прогонување (Disclosure to Law Enforcement)

sigmakom може да предаде било каква информација на Органите за прогонување без претходна најава врз основа на законот на таквите агенции. Ние ќе соработуваме во потполност со органите на законот.

Измени во оваа полиса (Changes to this Policy)

Секоја измена во нашата Полиса за Приватност ќе биде објавена тука и ќе ја замени постоечката полиса. Ние ќе превземеме соодветни чекори за да Ве известиме за измените во нашата Полиса. Во секој случај Ви препорачуваме да ја прочитате секогаш кога го посетувате овој сајт и да заклучите дали сеуште го исполнува Вашето одобрување.

Контакти со Нас (Contacting Us)

Доколку имате прашања врзани за нашата полиса или доколку сакате да дознаете кои информации се прибрани за Вас, Ве молиме да не контактирате тука contactus@sigmakom.com.Исто така можете да барате од нас корекција на некоја направена грешка или пак да ги тргнеме Вашите детали од листите кои се под наша контрола.