Macedonian flag  Услови за користење    En US flag  Terms of Service    Yugoslavia flag  Uslovi korištenja

Ви благодариме за посетата sigmakom веб сајтот кој се наоѓа на адресата www.sigmakom.com ("Сајт"). Интернет сајтот е во сопственост на sigmakom ("sigmakom", "нас" или "ние"). Вие се согласувате да ги почитувате следниве правила и прописи на sigmakom сајтот ("Условите на Користење"), во целина, кога: (а) ќе пристапите или ќе го користите оваа место како нерегистриран посетител ("Посетител"), кој Ви овозможува пристап до некои видео содржини (како што е дефинирано подолу) и други производи и услуги ("Услуги на посететители"), (б) сте регистриран како слободен член на оваа страница ("Слободен член"), кој Ви овозможува пристап до мноштво на бесплатни услуги опишани подолу ("бесплатни услуги "), и / или (в) се регистрирате како Премиум член на сајтот (" Премиум Член "и заедно со Посетителите и Бесплатните Членови,заедно " член "), што Ви обезбедува пристап до услугите за Премиум членство детално опишани подолу (" Премиум Услуги "и со Бесплатните Услуги и Услуги кон Посетителите, заедно како "Услуги"). Овие Услови вклучуваат Политика за Приватност на sigmakom ("Privacy Policy") и сите и се применуваат сите други sigmakom оперативни правила, политики, распоредот на плаќање и други дополнителни услови или документи кои можат да бидат објавени од време на време, кои се изрично инкорпорирани тука со повикување (колективно, "Договор"). Ве молиме да го погледнете договорот внимателно. Ако не се согласувате со условите и условите содржани во рамките на Договорот во целост, не може да ги користи сајтот или услуги на било кој начин или форма.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: СМЕТКИТЕ КОИ ШТО ЌЕ ПОСТАВУВААТ МАТЕРИЈАЛ КОЈШТО Е ЗАШТИТЕН СО АВТОРСКИ ПРАВА, ЌЕ БИДАТ УКИНАТИ (ОТКАЖАНИ).

ПОСЕТИТЕЛИТЕ МОЖЕБИ ЌЕ НЕМААТ ПРИСТАП, НЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ПРЕВЗЕМААТ ИЛИ СПОДЕЛУВААТ ДАТОТЕКИ ОД ОСТАНАТИТЕ ЧЛЕНОВИ, ОСВЕН НА НАЧИН КОЈШТО Е НАВЕДЕН ТУКА. SIGMAKOM ЗАБРАНУВА КРШЕЊЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА. АКО МИСЛИТЕ ИЛИ СТЕ УБЕДЕНИ ДЕКА НЕКОЈ ГИ ПРЕКРШУВА ВАШИТЕ АВТОРСКИ ПРАВА, ВЕ МОЛИМЕ ДА НЕ КОНТАКТИРАТЕ ВЕДНАШ НА СЛЕДНИОВ
ЛИНК И НИЕ ВЕДНАШ ЌЕ ЈА ОТСТРАНИМЕ СОДРЖИНАТА. ПОСТАПКАТА ЗА ДОКАЖУВАЊЕ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА КРШЕЊЕТО НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА СЕ НАОЃА НА СЛЕДНИОВ ЛИНК.

1. Oбем на договорот.

Вие се согласувате со условите утврдени во договорот во однос на користењето на веб-страницата и услугите. Договорот е сочинет целосно и е само договор помеѓу Вас и sigmakom во однос на користењето на веб-страницата и услугите и ги заменува сите претходни или тековни договори, репрезентации, гаранции и / или разбирање во врска со Вашето користење на услугите, веб страницата, содржината во страницата и / или било други производи и услуги обезбедени од страна или преку истата страница. Вие се ​​разбирате и се согласувате дека sigmakom не е одговорен на било кој начин за Вашата неспособност да ги користите веб-страницата и / или услугите на страницата.

Назад на почеток

2. Измени и надополнувања на Договорот.


Ние (sigmakom) можеме да го промениме договорот од време на време и по сопствено убедување, без предупредување до Вас, под услов дека: (а) Секоја измена или модификација на арбитражните одредби или какви било други одредби кои се однесуваат на решавање на споровите (заедно, "Решавање на споровите од Одредбите ") не се однесуваат на спорови кои ќе произлезат пред се применува дополнението или измената, и (б) сите измени и дополнувања или промени на цените и / или начинот на плаќање (" Услови за Плаќање ") не се применуваат на сите трошоци направени пред промената или дополнението . Најновиот договор ќе Ви биде истакнат на оваа страница, а вие треба да го разгледате договорот пред да ја користите веб-страницата. Со Вашата постојана употреба на веб страницата и / или услугите, Вие се согласувате да ги почитувате и да бидете обврзани со сите услови и условите содржани во Договорот, кој бил во сила во времето (освен во однос на спорови кои ќе произлезат пред промената или измените на одредбите за решавање на споровите, или трошоци направени пред измената на одредбата за наплаќање, кој ќе биде регулирано со одредбите на решавање на спорот и / или одредбите за наплата коишто биле тогаш на сила кога предметот на спорот или на направените трошоци, ако е применливо). Затоа, треба редовно да ја проверувате оваа страница за надградби и / или промени во договорот. Доколку не е експлицитно наведено поинаку, во иднина понудата(ите) или производот(ите) кои се на располагање за да страницата кои ја зголемуваат или на друг начин подобруваат (а) сегашната карактеристика на страницата е предмет на договор. Вие разбирате и се согласувате дека sigmakom не е одговорен на било кој начин за вашата неспособност да ја користите веб-страницата, да стане член или да се користи услугата.

Назад на почеток

3. Барања.


Оваа страница и нејзините услуги се достапни само на поединци кои се најмалку на возраст од осумнаесет (18) години и кои може да склучуваат законски обврзувачки договори според важечкиот закон.
Назад на почеток

4 Премиум членство.


При регистрација за премиум услугите и обезбедување на потребните услуги на податоците за регистрација, кредитна или дебитна картичка коишто Ви се предвидени во текот на Вашата регистрација или на промена на подоцнежен датум ("Активна кредитна картичка"), или PayPal ® сметка, доколку е применливо (колективно, "Плаќање") ќе се наплаќа одредена сума, во зависност од избраниот пакет за Премиум членство и валута е соодветна на Вашето место на престој во тој момент.

Американски долар
:

(А) Ако изберете седум (7) дена Премиум Членство од вашата активна кредитна картичка или PayPal ® сметката, како што е соодветно, ќе бидат наплатени три долари и деведесет и девет центи (3,99 $). Членството ќе се обновува месечно за сума од три долари и деведесет и девет центи (3,99 $), ако не биде откажано. Вие разбирате и се согласувате дека sigmakom нема да добијат никакви дополнителни овластувања од вас за ова периодично наплата. Секој пат кога ќе ја обновите вашата употреба на Услугата, можете повторно да потврдите дека sigmakom овластен да наплаќа од вашиот одбран начин на плаќање и прима на такса што се применува на истиот.
(В) Ако сте избрале деведесет (30) дена Премиум Членство, од вашата активна кредитна картичка или PayPal ® сметката, како што е соодветно, ќе бидат наплатени девет долари и деведесет и девет центи (9,99 $).
(Б) Ако сте избрале деведесет (90) дена Премиум Членство, од вашата активна кредитна картичка или PayPal ® сметката, како што е соодветно, ќе бидат наплатени дваесет и четири долари и деведесет и девет центи (24,99 $).
(Г) Ако сте избрале сто и осумдесет (180) дена Премиум Членство од вашата активна кредитна картичка или PayPal ® сметката, како што е соодветно, ќе бидат наплатени триесет и четири долари и деведесет и девет центи (34,99 $).
(Д) Ако сте избрале на триста шеесет и пет (365) дена Премиум Членство од вашата активна кредитна картичка или PayPal ® сметката, како што е соодветно, ќе бидат наплатени педесет и девет долари и деведесет и девет центи (59,99 $).
Ставките (А) до (Г) погоре ќе бидат означени заеднички тука како "компензација". Сите наплати што ќе бидат направени на вашата сметка од активната кредитна картичка или PayPal ® сметката, како што е соодветно, ќе стои дознака како "sigmakom".
Сите такси за ставките од (А) до (Г), се плаќаат во валута на САД или било која друга валута претворена во американски долари. Неуспехот на користење на услугата не претставуваат основа за плаќање на било какви надомести. Во согласност со условите утврдени во овој Договор, вие се согласувате да се усогласат со одредбите за плаќање на sigmakom, кои биле во сила во даденото време. По претходно писмено известување до Вас (претставено преку e-mail), sigmakom го задржува правото да го промени својот начин на плаќање кога е потребно, со своето дискреционо право. Континуираната употреба на услугата по приемот на известувањето ќе се смета за согласност за сите и сите такви промени, сепак, под услов секоја измена и дополнување на одредбите за плаќање да не важат за сите трошоци настанати пред моменталната измена.

sigmakom се овластува да Ви обезбеди услуги и да наплати за премиум услугите кои се добиени преку вашиот електронски потпис и, доколку е потребно, преку личен потпис и / или препознавање на гласот. Откако електронскиот потпис е доставен, оваа електронска нарачка содржи електронско писмо на агенцијата. sigmakom се потпира на електронскиот потписи од членовите кои се легални жители на САД, посебно санкционирана и напишано во законот за Единствени електронски трансакции и Законот за електронски потпис во глобалните и националните Трансакции кои беа донесени во 1999 и 2000, соодветно. Двата закона се државни закони, кои ги препознаваат само хартијата и рачните потписи. Кога периодот на автоматското плаќање ќе биде надминат, достигнатата количина ќе биде предмет на каматните трошоци на помалку од еден и половина процент (1,5%) месечно, пресметувана месечно, или со највисока стапка што е дозволено со применливиот закон. Вашето Премиум Членство може да се деактивира, и да ви се оневозможи пристап до веб-страницата и / или одбие услугата поради задоцнување со плаќањето.
За целите на овој Договор, "Пејпал" значи PayPal, Inc Имајте на ум дека sigmakom не е на било кој начин поврзан со PayPal и страницата и услугите кои не се поддржани, ниту спонзорирана од страна, од PayPal. PayPal ® е регистрирана трговска марка на PayPal, Inc

Назад на почеток

5. Поништување на членството.


Можете да го откажете Вашето членство во секое време ако не сте целосно задоволни од услугата. За Поништување на членството, едноставно користете ја страницата и откажете ги услугите преку  применливата форма во Вашиот начин на плаќање, доколку ја има. Вие ​​разбирате и се согласувате дека откажувањето на вашето членство е Ваше право во однос на било кој спор со sigmakom. По прекинот и / или откажување на вашето членство, вашата лиценца, како што е наведено во Делот 11 во понатамошниот текст од овој договор, веднаш ќе биде суспендирана. Следниве услови се применуваат во било кој случај на откажувањето Премиум Членство: (А) нема да добиете било каков поврат на претплатите за делумните месеци или една година, и (Б) нема да добиете никаква надокнада за претплатите коишто предходно се уплатени до денот на откажувањето или престанокот на членството или престанок и останувате одговорни за сите неплатени давачки фактурирани од sigmakom.

Назад на почеток

6 Регистрација.


Услугите за Посетителите се достапни без регистрација. За да добиете пристап до другите услуги, мора да доставите соодветна применлива форма ("Апликација") до sigmakom за првично прегледување и одобрување. sigmakom го задржува правото, со своето дискреционо право, да ги отфрли сите барања во секое време и од било која причина. Информациите што ги давате на сајт за да добијат бесплатни услуги може да вклучуваат, без никакви ограничувања: (А) e-mail адреса, и (Б) сите други информации побарани од вас, врз основа на барањето (заедно, "податоците за регистрација за Слободни Услуги" ). Информациите што ги давате на страницата за да се добијат Слободните Услуги може да вклучуваат, без ограничување: (i) Вашата e-mail адреса, (ii) информации за кредитна картичка или PayPal ® информации (во зависност од вашиот префериран начин на плаќање), и (iii) било какви други информации побарани од нас врз основа на барањето (колективно ", податоците за регистрација за Премиум услуга," и заедно со регистарот на расположливите податоци и услуги ", податоци за регистрација"). Вие се согласувате да обезбедите вистински, точни, свежи и потполни податоците за регистрацијата кои што се потребни да се задржи во Вашата корисничка сметката до денот и прецизен начин. sigmakom ќе ја провери и одобри секоја апликација во согласност со своите стандардни постапки за верификација.
Ако sigmakom го одобри Вашето барање, Вие ќе станете Слободен Член или Премиум Член, ќе можете да ја поставите вашата сметка ("Сметка Услуги") по ваш избор: (А) корисничко име и (Б) лозинка. Можете да пристапите до вашата сметка и услугите на веб-страницата користејќи ги Вашето корисничко име и лозинката, и да ја промените Вашата лозинка е ваше дискреционо право. Вие сте одговорни за одржување на доверливоста на вашиот кориснички налог, корисничкото име и лозинка и за ограничување на пристапот до вашиот компјутер. Вие сте согласни да прифатите одговорност за сите активности што се случуваат преку употреба на услугите преку Вашата корисничка сметка, корисничко име и лозинка, вклучувајќи, без ограничување, и сите услуги што ги користите преку нив.

Назад на почеток

7 Одбивање / Поништување.


sigmakom може да го одбие Вашето барање и / или да го прекине Вашето членство во секое време и од било која причина, по сопствено убедување. Овие причини може да вклучуваат, без никакви ограничувања: (А) кога sigmakom верува дека на било кој начин сте постапиле спротивно на договорот, и (Б) кога sigmakom верува дека со своето членство сте произвеле неовластени активности.

Назад на почеток

8. Опис на сервисот.


Точките (А), (Б) и (В) се однесуваат на колективно како "услуги".
(А) Посетителите кои имаат потребната технологија ќе имаат можност да ги видат на видео содржините коишто се подигнати од страна на членовите без обзир дали се тие Слободни Членови или Премиум Членови. Додека ги прегледуваат Видео Содржините на членовите, посетителите ќе имаат пристап до истите со најмал стриминг и брзина на превземање.
(Б) Корисниците на веб страницата, кои имаат потребната технологија ќе биде во можност да, по барање и примање на одобрувањето од страна на sigmakom, ги користат "бесплатни услуги" со цел да: (i) испратите датотеки со видео содржината на веб-страницата и да ги чувате на оваа страница и да ги превземате видео содржините од членовите на овој сајт, (ii) преку функционалноста на веб-страницата, ќе се генерираат преносливи уникатни ресурс локатори ("адреси на Членови") преку коишто Видео Содржините на членовите ќе бидат достапни за прегледување и (iii) преку употребата на "Видео менаџер" функционалноста на оваа страницата, содржините ќе можете да ги преместите, копирате, бришете, заштите со лозинка, и да ја менувате содржината на видео фајловите и адресите на Членовите. Видео содржини испратени од страна на Слободните Членовите ќе бидат идентификувани како содржини на Слободни Членови, така што и тие содржини можат да бидат означени као Приватни Видео содржини. Секој видео материјал кој што ќе биде поставен од страна на Слободните Членови мора да биде пократок од 15 минути. sigmakom го задржува правото да ги избришете содржините од страниците поставени од страна на Слободните Членови во секое време. На Слободните членови ќе им биде дозволено да прегледуваат видео материјали во вкупна должина од триесет (30) минути за време од 24 часа. За да се ​​отстрани овој лимит и за комплетно прегледување на содржината страницата, потребно е Премиум (Premium membership) Членство. При прегледување на Видео Содржините на страницата, Слободните Членови не ќе можат да ги превземаат (Download) Видео Содржините и при прегледувањето на истите, брзината на преглед (Video Straming), ќе биде минимална.
(В) Корисниците на веб страницата, кои имаат потребната технологија ќе биде во можност да, по барање и примање на одобрувањето од страна на sigmakom, користејќи ја "Премиум Услугата" со платен надоместок за услуга ќе можат: (i) Премиум членовите ќе бидат во можност да поставуваат Видео Содржини со најголема можна брзина (ii) Преку функционалноста на веб-страницата, ќе генерира преносливи единствени ресурс локатори ("адреси на Членови"), преку кои Видео Содржините на Премиум Членот ќе бидат достапни за прегледување, (iii) да користитат било неограничен видео капацитет кој што е наменет за Премиум Членовите, и (iv ) можат да ја употребуваат Видео менаџер функцијата ( Video Manager) за да ги преместуваат, копираат, бришат, да ги заштитат со лозинка, и на друг начин менуваат Видео Содржините и адреси на Членовите. Видео содржиниte на Премиум Членовите ќе бидат идентификувани како содржини испратени од страна на Премиум Членовите и како приватни, освен ако Премиум Членот не реши поинаку. Видео Содржините испратени од страна на членовите кои имаат Премиум Членство (Premium membership) ќе бидat активни онолку долго колку што членот ги користи привилегиите на Премиум Член. Видео содржините коишто Премиум Членовите ги поставуваат на оваа страница не може да бидат подолги  од сто и осумдесет (180) минути. Премиум Членство Ви овозможува гледање на неограничен број на видеа  дневно. Притоа, оваа услуга ќе ја добиете со најголема можна брзината на преглед (Video Straming) и ќе може да ги превземате (Download) саканите содржини од страницата.

ВЕБ СТРАНИЦАТА И / ИЛИ УСЛУГИТЕ ОД ИСТАТА НЕ СМЕЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ (DOWNLOAD) ИЛИ ПРИКАЖУВАЊЕ НА НЕПРИСТОЈНИ, ПОРНОГРАФСКИ, СЕКСУАЛНО ЕКСПЛИЦИТНИ ИЛИ НА НЕКОЈ ДРУГ НАЧИН НАВРЕДЛИВИ СЛИКИ, ВИДЕА ИЛИ ФОТОГРАФИИ.


Видео содржини коишто се поставени од Слободни Членови и / или Премиум Членовите коишто содржат коментари, мислења, совети, изјави, понуди, производи, услуги, барања, наредби или други информации обезбедени директно од страна на Слободни членови и / или Премиум Членовите, се извршни. Видео содржините на страницата  се испратени од страна на Слободните членови и Премиум Членови и за нивната точност, комплетност, и корисност одговорени се Членовите кои ги поставиле Видео Содржините. sigmakom не се одговорни и не гарантираат за точноста на Видео Содржините на Членовите и за нивната точност, комплетност и соодветност. Вие ​​разбирате и се согласувате дека sigmakom не е одговорен и не прифаќа одговорност за следење на содржината поставена од страна на Слободните Членови и Премиум Членовите. Вие сте согласни дека sigmakom нема никаква одговорност и не треба да бидат одговорни кон Вас за содржините поставени од страна на Членовите на овој сајт.
sigmakom не ја контролира Видео Содржината објавена од страна на Слободните Членовит и / или на Премиум членовите која е достапна преку Услугите и / или ВЕБ страницата. Можеби ќе најдете некои видеа на Членовите коишто ќе бидат навредливи, штетни, неточни и / или лажни. Ве молиме бидете внимателни и при здрав разум и безбедно кога пристапувате кон видео содржините на Членовите и при користење на услугите и / или веб страницата. Вие сте целосно одговорни за Вашите интеракции со другите ВЕБ-корисници на страницата, вклучувајќи но не ограничувајќи се на, посетителите, Слободните Членови, и / или Премиум Членовите. Затоа што ние не сме вклучени во интеракцијата помеѓу ВЕБ-корисниците, доколку имате спор со еден или повеќе посетители, кои се Слободни Членови и / или Премиум членови, со ова ќе го ослободите sigmakom од сите побарувања, побарувањата и оштетувања (вистински и консеквентни) од секој вид и природа, познати или непознати, сомнителни или несомнителни, откриени и неоткриени, кои произлегуваат од нив, или во било каков начин поврзан со нив, како спорови.
sigmakom нема да биде одговорен во секој поглед за изгубени, украдени или упатени на погрешна адреса Видео Содржини на Членовите, за неможноста да се обезбедат или заштитат Видео Содржините и / или за неуспехот да ги користите Услугите правилно. Вие треба чувате копии од сите Ваши Видео Содржината коишто се поставени на сајтот. Вие ​​разбирате и сте согласни дека sigmakom не е одговорен или обврзан на било каков начин за вашата неспособност да ги користите услугите коишто ги пружа ВЕБ страницата.

Назад на почеток

9. Содржината на Видеата на Членовите.


Као Член, Вие се согласувате дека сте целосно одговорни за содржината на Видео Содржините поставени од Ваша страна на ВЕБ-страницата и за сите и сите понатамошни употреби на Адресите на Членовите. Ако ја објавувате Вашата Видео Содржина, како член на оваа веб страница, Вие гарантирате дека ги имате сите потребни сопственички или други права Видео Содржините од Ваша страна да Ви овозможи да го поставите на нашата страница и да генерирате и споделувате Членски линкови и поврзани Видео Содржини како што е планирано . Без ограничување на горенаведеното, Вие се согласувате да ги користите услугите на начин во согласност со сите и сите применливи закони и регулативи. Во врска со Видео содржините на Членовите и Линковите на Членовите (заедно, "Содржина"), и ВАшите постапки произлезени од договорот, Вие се согласувате дека нема да: (А) прикажете било која содржина која може да се смета за незаконска, штетна, заканувачка, навредлива, малтретирачка или друга, (Б) Прикажете било која содржина којашто го крши нечив заштитен знак, трговско име, марка на услуга, авторско право, лиценца или друга интелектуална сопственост или друго сопственичко право на било која трета страна, (В) Покажете телефонски броеви, адреси улица, презиме, URL, e-mail адреси или некакви други доверливи информации коишто припаѓаат на било која трета страна, (Г) покажале слики кои го содржат доверливи информации, без претходно одобрение, (Д) ​​покажуваат сликите кои се сметаат за непристојни во вашата заедница, како што е дефинирано во применливите закон, (Ѓ) изразат или имплицира дека било која изјави дека се направи sigmakom одобрени, особено без претходна писмена согласност, (Е) да се меша со или наруши услуги, веб-страница и / или сервери и / или мрежи поврзани со истата, (Ж) Поставите понуда за откуп, e-mail или на друг начин пренесувате било каков материјал кој содржи софтвер вируси или било кој друг компјутерски код, додадени фајлови или програми дизајнирани да го прекине, уништи или да ја ограничи функционалноста на некој компјутерски софтвер или хардвер и телекомуникациска опрема; (З) Прикажете, нудејќи за преземање, пренесување, промовирање, или на друг начин ги ставите на располагање било кој софтвер, производ или услуга, која е незаконска или ги крши правата на трети лица, вклучувајќи но не ограничувајќи се, spyware, adware, програми дизајнирани да ја испраќаат спам реклами (т.е. "spamware"), услуги со кои се испраќаат несакани реклами, програми дизајнирани да ја иницираат "одбивањето на услугата" напади, програми за поштенски бомби (e-mail bomb) и програми дизајнирани за да се добие неовластен пристап кон nekoi мрежи на интернет, (И) "Рамка" или "огледало" na кој било дел од страницата и / или услугиte без претходна писмена согласност, (Ј) се прикаже било која содржина дека може да се смета експлоататорскa кон или на децата на било кој начин, и / или (К) менувате, адаптирате, подлиценцирате, го продадете, дешифрирате, разделувате или на било кој друг начин го расклопите било кој дел од веб-сстраницата и / или услугите или било кој софтвер кошто се користи на истата. Учеството во било која од овие забрането практики се смета за прекршување на Спогодбата и може да резултира со итно прекинување на Вашата Сметка и да Ви забрани пристап на нашите услуги, без претходна најава, по сопствена ориентација на sigmakom. sigmakom го задржува правото да ги преземе сите правни мерки против Членови чиешто однесување е забрането. Без ограничување на горенаведеното, sigmakom го задржува правото да ги пријавуваат сите содржини за кои што може да смета дека се  експлоататорски на или кон децата на било кој начин, на Националниот центар за исчезнати и експлоатирани деца CyberTipline и сите други применливи статутарни и регулаторните тела.

Назад на почеток

10. Без-Сертификат / Неутрална Страна.


Без оглед на горенаведеното, sigmakom не превзема никаква одговорност за следење или на друг начин ги следи содржините испратени од Членовите на страницата. sigmakom ја презентира страницата и услугите како неутрална партија, sigmakom нема обврска редовно да ги следи, регулира или да врши надзор на користењето на веб-страницата и / или услугите на било кој од своите Членови. Користењето на страницата од страна на Членовите или на друг начин не претставува поддршка на sigmakom на овие Членови. sigmakom не се одговорни за акти, небрежност, договор, ветување, содржина, линкови, други производи, услуги, коментари, мислења, совети, изјави, понуди, и / или други информации коишто се достапни на веб-страницата или се поврзани на било кој начин со членовите или со трети страни .

Назад на почеток

11. Доделена Лиценца.


Како корисник на страницата, каде што е применливо, Член, Ви се доделува не-ексклузивна, непренослива, неповлечива и ограничена лиценца за пристап и користење на адреси на Членовите, веб страницата, услугите и поврзаните содртжини (заедно, "sigmakom содржина"). sigmakom може да ја раскине оваа Лиценца во секое време и од било каква причина. Освен ако не сте поинаку овластени од sigmakom, можете само да ја користите страницата и sigmakom Содржината за Ваша лична, некомерцијална употреба. Ниту еден дел sigmakom Содржината, не е дозволена да се репродуцира, во било која форма или инкорпорирана во било која структура, за пронаоѓање информации, електронски или механички. Вие не можете да користите било автоматски средства или форма на гребење (scaraping) или податоци за екстракција за пристап, пребарување или на друг начин се прибира sigmakom содржината, освен како што изрично дозволено од страна на sigmakom. Не е дозволено да ги користите, копирате, имитирате, клонирате, изнајмувате, продавате, модифицирате, разделувате, расклопувате, или пренесувате sigmakom содржината или некој нејзин дел. Вам не Ви е дозволено да креирате "дериватни дела" (derivative works), со менување на било кој аспект sigmakom содржината. Не Ви е дозволено да ја користи sigmakom Содржината во врска со било која трета страна. Не Ви е дозволено да го користите било кој аспект на sigmakom содржината за комерцијални цели коишто не се изрично дозволени од страна на sigmakom. Понатаму, Вие сте согласни да го обештетите и да ја задржите настрана sigmakom од  Вашиот неуспех да се усогласите со овој Дел 11 од договорот. sigmakom ги задржува сите права коишто изрично не се истакнати овде.

Назад на почеток

12. Сопственост.


sigmakom содржината, организацијата, графиката, дизајнот, истражувањата, преводите, дигиталната конверзија, софтверот, услугите и други прашања во врска со sigmakom содржините се заштитени со применливи авторски права, заштитни знаци и други сопственички (вклучувајќи, но не се ограничени на, интелектуална сопственост) права. Копирањето, споделувањето или објавувањето на кој било дел sigmakom Содржината е строго забрането. Вие не добивате сопственички права на било која sigmakom содржина или други материјали прегледани на страницата или објавени со користење на истата страница. Објавувањето на информација или материјал на овој сајт не претставува откажување од некое право на таквите информации и / или материјали.

Назад на почеток

13. Известување за авторските права.


Врз основа на 17 U.S.C. § 512, како што е изменето од Наслов II на Digital Millennium Copyright Act, sigmakom го задржува правото да го прекине и откаже користењето на сметката на било кој член којшто ја користи својата сметка за неовластено пренесување на нелегален материјал со авторски права без дозвола, со валидна одбрана или фер употреба на привилегијата да се направи нешто слично. По соодветно известување од страна на сопственикот на авторските права или негов претставник доставена до sigmakom, а подоцна и потврда преку судски налог или по приемот на пишан документ на според тековните закони, на Членот чија сметка е инструмент на незаконскиот прекршок, sigmakom го задржува правото да го му прекине членството и пристапот на оваа страница и / или услугите. sigmakom, исто така, може, по сопствено убедување, да реши да го раскине договорот за страницата и / или привилегиите на одредена услуга, пред истекот на времето, ако постои основано сомневање дека повредата се случила. Покрај тоа, врз основа на 17 U.S.C. § 512 (в), sigmakom ќе ги спроведе постапките за добивање на писмено известување за прекршувањата и за обработка на таквите тврдења во согласност со Законот. sigmakom ја почитува интелектуалната сопственост на другите, и ние бараме нашите претплатници да го сторат истото. Ако мислите дека Вашите авторски права се прекршени преку користење на Услугите на страницата или на друг начин, контактирајте со sigmakom форма преку следниот линк: http://www.sigmakom.com/contact

Назад на почеток

14. Правно Предупредување.

Секој обид од страна на било кој поединец, без разлика дали e или не е sigmakom клиент, да го оштети, уништи, промени, вандализира и / или на друг начин се меша во работењето на страницата и / или услугите е кршење на кривичното и граѓанското право и sigmakom ќе преземе правни мерки во овој поглед против било кој поединец или правно лице во потполност и до степен дозволен со законот.

Назад на почеток

15. Изјави и гаранции.


Секој Член со ова претставува и му гарантира на
sigmakom дека: (а) Договорот ги претставува правата на членовите, е важечки и обврзувачка обврска која е целосно применлива против Членот во согласност со неговите Услови, (б) извршувањето, испораката и изведбата на Членот од Договорот, како Видео Содржините на Членовите и било каква употреба настаната од него нема да биде во конфликт со или да прекршуваат: (i) која било одредба од законот, правила или регулативи кои се однесуваат на некој Член, (ii) секоја пресуда или одлука во врска со Членот или (iii) било каков Договор или друг инструмент којшто е применлив на Членот (в) Постапките на Членот според Договорот, Видео Содржините, URL адресите на Членовите и било каква нивна употреба, нема да го прекршат следново: (i) да ги кршат правата на приватност или јавност на било која трета страна (II) да вклучуваат било клевети, неприлични, непристојни или на друг начин незаконски материјали, (iii) да ги крши важечките закони, правила, Федералната комисија за трговија - Регулативата за спроведување и / или судски налог, (iv) повреда на трговска марка, трговски марки, услужни марки, авторски права, лиценци или друга интелектуална сопственост или правото на сопственост на било која трета страна и / или (v) да ги прекрши забраните кои што се содржани во точката 9 овој договор, и (г) Членот ќе биде потполно и единствен одговорен за Видео Содржините, URL адресите на Членовите и било каква нивна употреба.

Назад на почеток

16. Надомест на штета.


Вие се согласувате да го обештетите sigmakom, неговите подружници, и било кој од неговите членови, менаџери, вработени, агенти, соработници и кооперанти, даватели на лиценци и / или други партнери, без опасност од и против сите побарувања, трошоци (вклучувајќи разумни адвокатски такси), штети, тужби, трошоци, барања и / или било какви пресуди, направени од страна на било која трета страна заради или што произлегуваат од: (а) користењето на услугите на било кој начин, (б) Вашето прекршување на Договорот, (в ) Видео Содржината на Членовите и / или Адресите поставени од Членовите и / или (г) Вашата повреда на било какви права на други самостојни и / или други лица. Одредбите од овој Дел 16 се во корист sigmakom, подружниците и / или филијалите, на секој од службениците, директорите, членовите, вработените, агентите, акционерите, давателите на лиценците, добавувачите и / или адвокатите. Секој од овие поединци има право да се повика и да ги спроведува овие одредби директно против Вас во свое име.

Назад на почеток

17. Порекнување на гаранциите.


ВЕБ-СТРАНИЦАТА, УСЛУГИТЕ, ВИДЕО СОДРЖИНИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ, АДРЕСИТЕ ПОСТАВЕНИ ОД ЧЛЕНОВИТЕ И / ИЛИ УСЛУГИТЕ ДОСТАПНИ НА ОВАА СТРАНИЦА, СЕ ПОСТАВЕНИ ПО ПРИНЦИПОТ "КАКО ШТО СЕ" И "КАКО ШТО СЕ ДОСТАПНИ" И СИТЕ ГАРАНЦИИ, КОИ СЕ ИЗРЕЧЕНИ И СЕ ПОДРАЗБИРААТ, СЕ ИСКЛУЧЕНИ ЦЕЛОСНО И ДО СТЕПЕН КОЈ ШТО Е ЗАКОНСКИ ДОЗВОЛЕН СО ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН (ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА ОСПОРУВАЊЕТО НА БИЛО КАКВИ ГАРАНЦИИ НА КОМЕРЦИЈАЛНА ВРЕДНОСТ, НЕСОПСТВЕНОСТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ И / ИЛИ ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ПОСЕБНА НАМЕНА). ВО ОДРЕДЕНИ СЛУЧАЕВИ, НО НЕ И КАКО НИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ, sigmakom НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА СТРАНИЦАТА, УСЛУГИТЕ НА СТРАНИЦАТА, ВИДЕО СОДРЖИНАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ, АДРЕСИТЕ ПОСТАВЕНИ ОД ЧЛЕНОВИТЕ И / ИЛИ ДРУГИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ДОСТАПНИ ПРЕКУ ВЕБ СТРАНИЦАТА: (А) ЌЕ ГИ ЗАДОВОЛАТ ВАШИТЕ ПОТРЕБИ; (Б) ЌЕ БИДАТ НЕПРЕКИНАТИ, ВРЕМЕНСКИ, ОСИГУРАНИ ОД ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ДЕКА ДЕФЕКТИТЕ И НЕДОСТАТОЦИТЕ ЌЕ БИДАТ ПОПРАВЕНИ; (В) ЌЕ БИДАТ БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ШТЕТНИ КОМПОНЕНТИ; (Г) ВГРАДЕНИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ЌЕ БИДАТ ДОВОЛНИ ЗА ВАШЕ НЕПРЕЧЕНО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ И ПРОТИВ ПОВРЕДА; И / ИЛИ (Д) ЌЕ БИДЕ ТОЧНА ИЛИ СИГУРНА, СТРАНИЦАТА, УСЛУГИТЕ, ВИДЕО СОДРЖИНИТЕ, АДРЕСИТЕ ПОСТАВЕНИ ОД ЧЛЕНОВИТЕ И / ИЛИ ДРУГИ ПРОИЗВОДИ И / ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ ДОСТАПНИ НА СТРАНИЦАТА, МОЖЕ ДА СОДРЖАТ ГРЕШКИ, ПРОБЛЕМИ ПРИЗЛЕЗЕНИ ОД ДРУГИ ОГРАНИЧУВАЊА, sigmakom НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА ИНТЕРНЕТ КОНЕКЦИЈАТА ПОВРЗАНА СО СТРАНИЦАТА, УСЛУГИТЕ, ВИДЕО СОДРЖИНАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ И / ИЛИ СО АДРЕСИТЕ ПОСТАВЕНИ ОД ЧЛЕНОВИТЕ. НИЕДЕН СОВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЈА, УСНА ИЛИ НАПИШАНА, ДОСТАВЕНА ДО ВАС ОД sigmakom ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ИЛИ ПРЕКУ СТРАНИЦАТА ЌЕ СЕ СМЕТА ДЕКА ЌЕ СОЗДАВААТ ГАРАНЦИЈА ДОКОЛКУ НЕ СЕ ИЗРИЧНО НАВЕДЕНИ ВО ДОГОВОРОТ.

Назад на почеток

18. Ограничување на одговорноста.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (КЛИКНЕТЕ ЗА ДА ГО ПРОЧИТАТЕ ОСТАТОКОТ ОД ДОГОВОРОТ )